Royal Schools of Music

A ESCOLA DE MÚSICA BERENGUELA E A ASSOCIATED BOARD OF THE ROYAL SCHOOLS OF MUSIC


    A Escola de Música Berenguela está integrada dende o ano1999 na red de exámenes da Associated Board of the Royal Schools of Music, o principal e máis prestixioso organismo internacional de exámenes de música que na actualidade desenvolve a súa actividade en máis de 80 países dos cinco continentes, ofrecendo exámenes en 35 instrumentos, canto e teoría musical para estudiantes de tódalas idades.

    Este tipo de examen é voluntario e o único requisito previo é pagar un dereito de inscrición (que dependendo dos niveis oscila entre os 29 € e os 80 €), preparar un programa específico que é facilitado pola Escola e facer o examen. Os programas de examen comezan cunha proba preparatoria, deseñada para ofrecer unha avaliación positiva para alumnos que leven entre seis e nove meses de clase. O resto dos niveis comezan co Grado 1 subindo progresivamente en orde de dificultade ata o Grado 8.


    Despois do Grado 8, os alumnos que o desexen podrán acceder ó examen de Nivel Avanzado. Este examen supón o requisito previo para presentarse ós exámenes de Nivel Superior ofrecidos polo Associated Board: os Diplomas de Licenciatura das Reais Escolas de Música. Os candidatos poden ser inscritos en calquera nivel, sen ter en conta a súa idade e sen ter superado outro nivel previamente, coa excepción do Grado 5 de Teoría, que debe ser superado obrigatoriamente para acceder ós niveis superiores a 6º das asignaturas de práctica instrumental e vocal.

    A ventaxa deste sistema é que o alumno pode familiarizarse cos exámenes dunha maneira non traumática, pode motivarse para traballar cunha meta concreta e o seu progreso persoal será xulgado por un grupo de músicos prestixiosos e independentes que foron seleccionados para preparar estos exámenes.


    Estos exámenes son compatibles coa preparación de cualquer outro examen dos conservatorios españois porque o número de pezas requerido non é excesivo e permite compatibilizarlos con outras pezas ou estudios que o profesor estime oportunos.

    As convocatorias de examen soen ser tres veces ó ano, anque a convocatoria á que concorren máis alumnos é a de maio-xuño. Nestas datas un profesor pertenecente á Associated Board... desprázase á Escola Berenguela para realizar os exámenes, ó final dos cales o alumno recibirá un certificado no que se comentarán exhaustivamente tódolos aspectos de dito examen: ritmo, lectura, técnica instrumental, musicalidade, etc. Entre 25 e 30 alumnos da Escola de Música Berenguela matricúlanse cada ano para efectuar o examen, obtendo unhos resultados altamente satisfactorios


Visite a páxina oficial: http://www.abrsm.ac.uk

Contacto: abrsm@abrsm.ac.uk© 2020 berenguelamusica.com - Todolos dereitos reservados